Quin extintor necessito?

La importància d'utilitzar l'extintor adequat per a cada tipus de foc, determinarà l'exit a la seva sufocació i a més, ens assegurarà de no malmetre inútilment equipaments que normalment tenen un valor econòmic elevat (quadres elèctrics, ordinadors, documentació arxivada en paper...)

Mobirise

Diferents tipus d'extintors portàtils.

Extintors

El primer i més important, és identificar el tipus de material combustible que és susceptible d’incendi. Un cop sabem el material a extingir, podem escollir el tipus d’extintor que més s’adapta a les nostres necessitats.

EXTINTORS CLASSE A: SÒLIDS com paper, fusta, plàstic, etc.
EXTINTORS CLASSE B: LÍQUIDS INFLAMABLES, com parafina, gasolina, olis, etc.
EXTINTORS CLASSE C: GASOS INFLAMABLES, com propà, butà, metà, etc.
EXTINTORS CLASSE D: METALLS, com alumini, magnesi, titani, etc.
EXTITNORS CLASSE E: ELEMENTS AMB ELECTRICITAT.
EXTINTORS CLASSE F: GREIXOS ANIMALS I VEGETALS combustibles a equipament de cuina. Fregidores, planxes de cuina, vitroceràmiques, graelles verticals, de carbó natural, graelles de roca volcànica, radiants per gas i woks.

Com s'han d'utilitzar els extintors?

Fixeu-vos be en la tècnica d'utilització. Primer de tot, hem de localitzar el tipus d'extintor que necessitem per sufocar l'incendi. Seguidament hem de desprecintar-lo, i sempre, hem de dirigir la projecció de l'element extintor a la base del foc que és on es troba el combustible.
Heu de procurar de tenir els extintors sempre en llocs visibles i ben accessibles. Recordeu que quan es produeix un incendi el nostre cervell pot experimentar un bloqueig per la situació i per això en hem de tenir els extintors en ubicacions fàcilment accessibles.

Extintors de POLS

Extintor de 1, 2, 3, 6 i 9Kg per a versions penjades i de 25 i 50Kg per a les versions de carros portàtils de pols polivalent ABC de pressió incorporada, eficàcia 27A 183B C. És l'extintor bàsic exigit per totes les normatives, en concret de l'eficàcia 21A 113B C.
Els extintors de pols són models versàtils i útils per combatre focs de diferents tipus. Des de sòlids inflamables, fustes, paper, teixits o plàstics fins a líquids inflamables i gasos.
L’agent extintor, està format per partícules de tamany inferior de 500 micres. Tot i que la seva toxicitat és nul·la, hem d’evitar estar en contacte al núvol de la descàrrega massiva, ja que pot provocar problemes respiratoris o de visió. Dirigir el flux de pols a la base de la flama fins a formar una capa que cobreixi l’element combustible.

Extintors d'ESPUMÒGEN AFFF

Mobirise

Son extintors que dia a dia guanyen adeptes al mercat per la seva efectivitat demostrada. Amb els aditius actuals, presenten una gran eficàcia per a l’extinció de focs tipus A, B i ara també a les cuines per extingir focs de greixos tan animals com vegetals de tipus F.

Les boques difusores produeixen efectes de dutxa per a un millor direccionament de l’espumògen que presenta relacions d’expansió de fins a 20:1 vol·lums, fins a 200:1 o de fins a 1000:1 per a agents de màxima expansió.

És important tenir present que la seva utilització està prohibida sobre materials metàl·lics, ja que per la presència d’aigua i depenent del metall, es produïria l’efecte contrari a l’extinció.

Extintors CO2

Mobirise

Per a la protecció de riscos de classe B i E.

El CO2 és un gas les propietats del qual li converteixen en un eficaç agent extintor principalment perquè redueix el contingut d’oxígen a l’aire. Al no ser conductor d’electricitat, és molt adequat per eliminar focs en presència de corrent elèctric.

Les seves propietats extintores són:
    
    ● Sufocació, desplaçant l’oxigen.

     Refredament, a causa que la temperatura del CO2 quan es produeix la descàrrega pot arribar a -79º i si el gas es projecta directament al material que crema, s’ofega el foc i es refreda el combustible. 


La seva instal·lació és especialment recomenada per a recintes amb aparells elèctrics i electrònics que puguin ser danyats, per a quadres elèctrics i llocs amb productes especialment delicats a l’efecte de la pols. El CO2 no deixa senyal, no és tòxic en les concentracions d’ús i no danya la capa d’ozó.

Extinció de CUINES

Mobirise

Per què és necessari tenir extintors a les cuines industrials?

Entre les mesures de protecció que ha d’haver-hi als espais de restauració i hostaleria, una de les més importants és la necessitat de comptar amb extintors dins les cuines.

El foc pot arribar a ser molt perillós en un ambient d’aquestes característiques, degut que hi ha molts olis i grasses inflamables, entre altres. En qüestió de segons, una cuina pot desaparèixer, malmetre les instal.lacions i, el més important, fer mal a les persones que pugui haver-hi dins.

Per això, quan hi ha flames, els extintors són una forta arma de defensa, que proporciona ajuda i protecció.

Per evitar, doncs, patir greus conseqüències i poder obtenir seguretat, cal tenir extintors dins les cuines industrials i mantenir-los al dia gràcies a un bon manteniment.

A més d’aquests elements, és essencial tenir el suport de sistemes de detecció, capaços de descobrir la presència del foc. És un mitjà perfecte per prevenir un major desastre i protegir a les persones, els béns i les instal.lacions.

La tècnica de detecció d’incendis a les cuines és un gran aliat que, juntament amb els extintors, fan que una empresa sigui més forta i segura. Les persones que treballen dins aquests espais obtenen més confiança i tranquil.litat. 

BIEs i RUIXADORS

BIEs

Una “BIE” és un material de lluita contra incendis que permet transportar i projectar aigua fins al lloc del foc. Consta d’un suport per a la mànega –que en el cas de les BIES de 25 mm serà sempre una debanadora amb proveïment d’aigua axial–, una vàlvula de tancament manual, una mànega plana o semirígida equipada amb ràcords i una llança d’aigua.

Aquests elements han d’estar ben acoblats els uns als altres. També connectats permanentment a una xarxa de proveïment d’aigua, sempre en posició de càrrega, i han d’estar situats, normalment, en un armari –que en el cas de la BIE de 45 mm és obligatori.

Les boques d’incendis equipades són molt eficaces, ja que proporcionen un subministrament d’aigua immediat i continu i útils en les primeres fases d’un incendi. Poden ser utilitzades –sobretot les BIES de 25 mm de mànega semirígida– per una sola persona sense necessitar formació especial. Duren molt de temps si se’n fa un bon manteniment, bàsic per assegurar una disponibilitat immediata

Mobirise

Video Description

Com utilitzar els diferents tipus de BIEs

Molta atenció als dos tipus. Importantíssim saber que les BIEs-45 han d'estar totalment desplegades abans d'obrir l'aixeta de pas.

Ruixadors


Els ruixadors són un sistema automàtic d’extinció amb aigua, molt utilitzat per apagar o controlar els incendis i evitar que es propaguin.

Tots els ruixadors van governats per un punt de control, que és una vàlvula de clapeta que deixa passar l’aigua, quan hi ha una diferència de pressió. També s’instal·la un gong, que sona quan circula l’aigua i els circuits on s’instal·len els pressòstats, per emetre senyals externes, per exemple, a la central d’incendis.


Mobirise

N'hi ha 2 tipus de sistemes principals:

Sistema humit:
Són els més utilitzats i funcionen amb ruixadors d’ampolla o fusible. Quan el ruixador arriba a la temperatura de consigna, es dispara deixant anar l’aigua.

Sistema de preacció: podem diferenciar entre els secs i de diluvi.

Els sistemes secs, mantenen la xarxa a pressió mitjançant aire comprimit.
Els sistemes de diluvi, no hi ha pressió a la xarxa. El punt de control és el que conté l’aire comprimit i es poden accionar de forma manual o automàtica, a través d’una detecció d’incendis, que pot consistir en detectors o bé en una segona xarxa amb aire comprimit i ruixadors d’ampolla o fusible. Els ruixadors utilitzats per aquestes extincions seran de tipus oberts.

Existeixen varies tipologies de ruixadors, en funció de les necessitats: Ruixador convencional, muntant, penjant, ocult, de paret, etc.

Els ruixadors d’ampolla o fusible podran ser de resposta normal, utilitzats normalment per riscs lleus o ordinaris i de resposta ràpida, utilitzats per riscs d’emmagatzematge.

Els ruixadors poden extingir amb aigua o aigua-espuma. En el cas de xarxes exteriors o en càmeres frigorífiques, on hi ha el perill de congelació, es pot utilitzar el sistema sec o bé aigua amb anticongelant.

La normativa d’aplicació dels ruixadors pot ser:

UNE 12845
NFPA 13
NFPA 16
CEPREVEN R.T.1-ROC
FM 2-0

Disseny de xarxa de ruixadors per a residència d'avis

Els dissenys de les xarxes de ruixadors resulten complexos per la gran quantitat de càlculs a realitzar. Avui dia, existeixen programes que asseguren que totes les canalitzacions compleixen les espectatives de diàmetre per al compliment de les normatives que entren en joc a les instal·lacions de ruixadors.

Senyalització

Mobirise

Les plaques de senyalització d’elements d’extinció, de prohibició, de perill i d’evacuació, Tenen com objectiu indicar la ubicació d’elements i recorreguts per a la seva locacització en cas de necessitat. Tan en condicions normals com les extremes d’incendi on el primer que pot succeir és un tall de corrent amb la conseqüent apagada de llums. Per això la normativa obliga a la seva fotoluminescència i també a la col·locació de punts d’il·luminació d’emergència prop els senyals.

És bàsic disposar d’un sistema de senyalització perfectament dissenyat i degudament indicat pensant sempre en les pitjors condicions possibles. Un sistema de senyalització, tan d’elements d’extinció com de recorregut d’evaquació es tradueix en seguretat. Pensem que el fum desorienta i provoca asfixia per intoxicació. Per això és bàsic trobar el recorregut de sortida el més aviat possible.

© Copyright 2021 TECNOINTEGRA GLOBAL, S.L. All Rights Reserved.

Made with ‌

HTML Code Creator