POLÍTICA DE QUALITAT

Les activitats que TECNOINTEGRA GLOBAL, S.L. considera conformes a la qualitat exigida segons la Norma Internacional ISO 9001:2015 son:

Instal·lació i manteniment d’aparells i sistemes de protecció contra incendis:

  1. Compromís en complir les exigències, requisits i expectatives explícites i implícites dels nostres clients i d’altres parts interessades, així com els requisits legals i reglamentaris.
  2. Difondre a tots els nivells de la nostra estructura els objectius i criteris de Qualitat.
  3. Implantar els indicadors de Qualitat, així com realitzar un seguiment del nivell de progrés dels mateixos, de manera que ens permeti conèixer i assegurar el producte i el nivell de qualitat desitjat pel nostre client i la resta de parts interessades.
  4. Vetllar per tal que les condicions de treball siguin òptimes mitjançat l’avaluació dels riscos que es puguin produir als processos, eliminant en la mesura del possible els mateixos i reduint els avaluats.
  5. Desenvolupar programes de formació continua amb tendència a la millor qualificació dels nostres treballadors, implicant així a tot el personal en la consecució de tots els objectius establerts en el present document.
  6. Consolidar el procés de millora continua en el desenvolupament de totes les activitats realitzades a l’empresa.
  7. Fomentar i aconseguir un ambient motivador de tots els membres de l’empresa.
     

La gerència fa aquesta política accessible i la posa a disposició dels seus clients, tots els seus treballadors, proveïdors i la resta de parts interessades.

La Política es manté al dia mitjançat revisions periòdiques, coincidint amb les revisions del sistema per part de la gerència, amb la intenció de tenir en compte els canvis en les condicions de l’entorn i la informació rebuda. En aquest sentit, la gerència proporciona i proporcionarà tots els mitjans humans, tècnics i econòmics necessaris per aconseguir els objectius i metes que s’estableixin programada i periòdicament.

La gerència.

leftIcon

TECNOINTEGRA GLOBAL, SL, el seu proveïdor tecnològic i de seguretat.

rightIcon

segueix_nos_facebook
TECNOINTEGRA

Weather Underground PWS ICATALUN25